De 22 Stellingen 2018 - 2022


Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas bent in Amersfoort

Klik hier om de stellingen te downloaden.


1. De BPA staat voor een open en eerlijke politiek in Amersfoort. Wij zijn er voor u.
2. Wij vinden dat de burger meer te zeggen moet hebben over de eigen omgeving.
3. Iedereen is gelijk: of je nu een vrouw bent; een ander kleurtje hebt of geen hetero bent. De BPA strijdt voor het gelijkheidsbeginsel en wilt dat hierop streng wordt gehandhaafd.
4. Amersfoort wordt helaas steeds onveiliger. Dit kan en moet anders. Met meer wijkagenten, buurt preventie, sociale controle en inzet van sociale media.
5. Wijkcentra blijken nu eigenlijk sobere buurthuizen te zijn. Wij zien echter het belang van buurthuizen en willen deze versobering dan ook terugdraaien.
6. Volgens de BPA heeft Amersfoort een eigen lokale ombudsman nodig, voor sociale en andere klachten over de gemeente.
7. Amersfoort heeft volgens ons te veel geldverslindende prestigeprojecten. Wij willen de schade hiervan beperken en zuiniger met uw geld omgaan.
8. Met een wachttijd van maar liefst 10 jaar heeft Amersfoort snel heel veel sociale huurwoningen nodig.
9. Ons sociale stelsel is alleen voor hen die het echt nodig hebben. Fraude en misbruik moeten streng worden gecontroleerd en keihard worden aangepakt.
10. De problemen in het sociaal domein moeten met spoed worden opgelost en er moet geld vrijkomen voor acute noodgevallen. Eerst problemen oplossen, dan pas vragen stellen.
11. Amersfoortse cultuur is er voor iedereen, dus niet alleen voor de elite. Subsidie voor cultuurorganisaties met meer dan 30% overhead willen wij opschorten.
12. Sportverenigingen houden onze stad gezond en gelukkig. Geef hen daarvoor dan ook de nodige middelen.
13. Alle kinderen hebben het recht om in hun eigen buurt naar een passende school te gaan.
14. Wij moeten jongeren motiveren en een goed perspectief bieden. Zorg dus voor de 3 W's, Werk, Wonen en Welzijn. Dit willen wij bereiken met goede stageplaatsen, bevorderen van de sociale cohesie en voldoende sociale huurwoningen.
15. Er is al veel te veel groen verloren gegaan in onze gemeente. De BPA wil dit zo snel mogelijk duurzaam herstellen.
16. Klimaatdoelstellingen haal je niet door maar roekeloos geld uit te geven. Wij willen dat Amersfoort gedegen investeert in realistische oplossingen voor het klimaatprobleem.
17. Het onderhoud van de straten en het openbaar groen kan en moet beter.
18. De gemeente moet vrijwilligers behandelen met het respect dat ze verdienen. Zorg dus voor voldoende middelen en beperk de overhead waar mogelijk.
19. Coffeeshops horen niet in woonwijken. Plaats ze dus in het buitengebied of op industrieterreinen.
20. Wij zijn tegen de renovatie van het stadhuis. Het kost € 50 miljoen voor een 50 jaar oud huurpand dat vol met asbest zit. Dat gaat U dus € 400,- per gezinslid kosten. Amersfoort heeft genoeg moderne leegstaande kantoorpanden en de gemeente Leusden koos voor nieuwbouw voor ‘slechts’ € 9 miljoen.
21. De top 10 hoogste ambtenaren van Amersfoort wonen hier niet eens, maar beslissen wel over ons. Gelet op het beleid van de afgelopen jaren hebben wij twijfels over hun betrokkenheid.
22. Het geld wat bovenstaande ondermeer oplevert, willen we gebruiken om de OZB structureel te gaan verlagen.

De Burgers zijn er niet voor 't Stadhuis, maar Het Stadhuis is er voor de Burger.