Nieuws

BPA stellingenSpreekuur BPA   ***   bel voor een afspraak 4694909   ***   zonodig komt er iemand bij u thuis   ***   E-mail:  fractie@burgerpartijamersfoort.nl  ***


Op deze pagina zullen de diverse zaken die aan de orde zijn, op datum worden gerangschikt.

13 februari: De berichten over de verslechterende economie volgen elkaar steeds sneller op. Gisteren werd bekend gemaakt dat het Rijk de komende tijd twintig miljard euro moet bezuinigen, vandaag publiceerde het Kadaster verontrustende cijfers over de woningmarkt.
lees verder BPA Persbericht Krediet Crisis


11 februari: In de gemeentelijke rubriek Stadsberichten van 24 december 2008 plaatste het college een voorlichtend artikel over de voorgenomen plaatsing van een antennemast aan de Sportlaan te Hoogland. Dit in een poging onduidelijkheid rond het antennebeleid weg te nemen. Volgens de BPA bedrijft het college in het artikel éénzijdige voorlichting.
lees verder Vragen UMTS mast Sportlaan Hoogland & antwoorden B&W


08 februari: Bestemmingsplannen dienen ter inzage te worden gelegd. Om te voorkomen dat dit gebeurt in een periode dat veel mensen de stadsberichten niet lezen door vakantie`s, dient de BPA het volgende amendement aanstaande dinsdag tijdens de raadsvergadering in.
lees verder Amendement RO-procedures ( afgewezen door meerderheid van de raad )


27 januari: Antwoord en uitkomsten onderzoek asbestsanering stadhuis.
lees verder Vragen asbest sanering & antwoorden B&W    Brief gemeente secretaris over uitkomsten onderzoek


27 januari: Hier treft u de amendementen en de motie die de BPA op 27 januari indiende of waarvan de BPA mede indienaar was.
lees verder Amendement Parkeernormen    Amendement hogere normen kantorenlocaties    Motie pakketstudie


26 januari: De gemeenteraad heeft op 13 januari 2009 een motie verworpen waarin BPA, SP en JA om een nader onderzoek vroegen over de gang van zaken bij de grondtransacties voor Vathorst-West. Het verwerpen van deze motie houdt uiteraard niet in dat over de gehele gang van zaken geen vragen meer open staan. Het beantwoorden van nog openstaande vragen lijkt de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) noodzakelijk ten behoeve van het terugverdienen van het vertrouwen in het openbaar bestuur dat door de gang van zaken rondom Vathorst-West bij veel burgers in en buiten onze stad danig is verstoord.
lees verder Nadere vragen Vathorst-West


24 januari: De BPA stelde u reeds op 19 december 2008 en 9 januari 2009 twee keer schriftelijke vragen over het beheer en verhuur van gemeentelijk onroerend goed. Inmiddels krijgen we weer informatie binnen vanuit het publiek, daarom stellen we u bijgaande aanvullende vragen.
lees verder Vragen Tijdelijke verhuur III


23 januari: Rijkswaterstaat heeft de startnotitie ‘Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort’ gepresenteerd. Het gemeentebestuur van Amersfoort kan tot 22 november op deze startnotitie reageren. Op basis van de tracé-wet wordt de A28 tussen Utrecht en Leusden verbreed tot twee keer drie banen, op basis van de spoedwet worden de komende jaren spitsstroken tussen Leusden en het kruispunt Hoevelaken aangelegd. Belangrijke kwesties waar de BPA antwoord van het college op vraagt zijn de volgende:
lees verder Vragen ‘Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort’ & antwoorden B&W


20 januari: Op 25 april 2006 heeft het college besloten tot het vestigen van een Wvg op een aantal percelen in Vathorst-West. Dit besluit was tot aan de publicatie in de Staatscourant op 27 april 2006 geheim. Aan deze geheimhouding is afbreuk gedaan waardoor de werking van het genomen besluit teniet is gedaan.
lees verder Vragen vestigen van de Wvg & antwoorden B&W    Bijlage


20 januari: Uit het rapport “Het Vathorst Onderzoek” blijkt dat het College met regelmaat in beslotenheid besluiten neemt. De BPA heeft hier vragen over.
lees verder Vragen besloten College vergaderingen & antwoorden B&W


20 januari: De College antwoorden op vragen van de BPA, betreffende “de tijdgeest”. Waarbinnen de heer Mr. A. Ashouwer het OBV en daarmee de private partners binnen dit samenwerkingsverband heeft geïnformeerd, werpen bij de BPA meer vragen op. ( zie antwoorden op 12 december)
lees verder Vragen College contacten - OBV & antwoorden B&W

13 januari: Hieronder treft u de moties aan die de BPA fractie voornemens is in te dienen tijdens het debat over de grondaankopen in Vathorst-west. ( alle moties werden door de coalitiepartijen verworpen )
lees verder Motie 1( samen met SP)
lees verder Motie 2
lees verder Motie 3
lees verder Motie 4
lees verder Motie 5

lees ook BPA notitie grondaankopen Vathorst


09 januari: De afdeling Grondzaken van de gemeente Amersfoort verwerft met enige regelmaat onroerend goed in gebieden waarin de gemeente nieuwe activiteiten wil ontwikkelen.
lees verder Vragen Tijdelijke verhuur II


09 januari: "De gemeente Amersfoort wil coffeeshops legaliseren." Dat Is de kop van een artikel op omroep Amersfoort d.d. 21 november. Daar wil de BPA wel enige verhelderende antwoorden op hebben.
lees verder Vragen legalisering coffeeshops & antwoorden B&W


06 januari: Op dinsdag 11 november 2008 vergaderde de gemeenteraad over de gang van zaken bij de grondverwerving in Vathorst-West. Aanleiding hiertoe was het onderzoeksrapport “Evaluatie grondverwerving Vathorst West’ van 17 oktober 2006. Het rapport, dat in opdracht van de gemeente was opgesteld door het bureau Omniplan, werd pas 5 november 2008 openbaar gemaakt nadat hierom door de raad was gevraagd. De discussie in de raad was voor verschillende fracties aanleiding tot het stellen van nadere schriftelijke vragen. De antwoorden op deze vragen, de openbaarmaking door het college van een aantal relevante documenten, alsmede de vele informatie die in de tijd, volgend op de raadsdiscussie, openbaar werd gemaakt, zijn aanleiding tot deze notitie. Deze notitie vormt de onderligger voor de bespreking van de antwoorden van B en W op de schriftelijke vragen van de Burger Partij Amersfoort, antwoorden die op 13 januari 2009 in de raad worden besproken.
lees verder BPA notitie grondaankopen Vathorst   Agendaverzoek


06 januari: BPA Motie: Geef wijkwinkel & wijkmuseum Soesterkwartier de ruimte.
lees verder Motie wijkwinkel Soesterkwartier   RIB nr 162

_______________________________________________________________________________________________________________________
2009
_______________________________________________________________________________________________________________________


23 december: De afdeling Grondzaken van de gemeente Amersfoort heeft de afgelopen 15 jaar met enige regelmaat onroerend goed in gebieden, waarin de gemeente nieuwe activiteiten wil ontwikkelen verworven. Over de tijdelijke verhuur van deze panden heeft de BPA de volgende vragen.
lees verder Vragen tijdelijke verhuur    eerste reactie gemeente richting pers.

23 december: Er staan sinds minimaal 6 jaar een aantal aanhangwagens permanent geparkeerd in het gebied Soesterweg 54-74, waarvan meerdere in een parkeerhaven. Hier is over de jaren door burgers vele malen bezwaar tegen aangetekend.
lees verder Vragen parkeren Soesterweg & antwoorden B&W


12 december: In april 2006 nam het College van B en W een WVG -besluit voor het gebied Vathorst-West. In de zeer korte periode tussen het collegebesluit en de publicatie hiervan in de Staatscourant wisselden tientallen hectare grond in dit gebied van eigenaar.
lees verder Vragen vervolging schending geheimhouding & antwoorden B&W

11 december: Een voormalige topambtenaar van de gemeente Amersfoort heeft in april 2006 doelbewust vijf projectontwikkelaars getipt dat ze snel grond moesten kopen in Vathorst-West. Dankzij de tip waren zij de gemeente voor, toen die een wettelijk voorkeursrecht vestigde. De gemeente leed zo een strop van minstens euro 10 mln. Hier treft u de artikelen aan uit het Het Financieele Dagblad.
lees verder Lekkende ambtenaar strop voor gemeente.   een mol in de Amersfoortse grond.   Aangiftes tegen topambtenaar.

01 december: Vandaag verschenen in Dichtbij van de AC/AD enkele artikelen waarin de krant kopt en spreekt over gemeentelijke tegenwerking van het onderzoek naar ventilatiefilters van 36 gezinnen die sedert 2006 in een laboratorium voor onderzoek zijn ondergebracht. Begin dit jaar heeft de wethouder diverse vragen van de BPA beantwoord en zijn er toezeggingen gedaan. Wilt u het volledige beeld over dit onderwerp, klik dan beneden in de balk op de knop Ruud en bezoek de weblog van Ruud Schulten, daar zijn ook directe links naar het artikel te vinden.
lees verder Aanvraag interpelatiedebat 9 december.  Vragen tbv interpellatiedebat

25 november: In 1999 besloot het gemeentebestuur tot deelname aan de ontwikkeling van het KantorenPark Podium in Vathorst. Hiervoor werd een v.o.f. opgericht, waarbinnen de gemeente samenwerkt met Heijmans en ING.
lees verder Vragen Afzetproblemen Kantoren Podium -Vathorst & antwoorden B&W

25 november: De Stad Amersfoort van 1 oktober j.l. meldt dat het College voornemens is het hondenhotel De Hoef te legaliseren. Het betreffende hotel, beter te omschrijven als een ‘hondenkennel’, is al sinds mei 2005 illegaal gevestigd aan de Hoefseweg 3-5.
lees verder Vragen Overlast hondenhotel Zielhorst & antwoorden B&W


21 november: Door middel van een ingezonden brief aan De Stad Amersfoort, op donderdag 20 november geplaatst op de website van deze krant, heeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur van onze stad, de heer Huitink, gepoogd om de wetsovertredingen van de heer Ashouwer, in april 2006 begaan in samenhang met een Wvg-besluit van het College, te relativeren.
lees verder Vragen over de cultuur in het Stadhuis

19 november: In de stadsberichten komt elke week een raadslid aan het woord. BPA raadslid Gerard van Vliet wilde dit keer een foto bij zijn artikeltje geplaatst hebben, dit om zijn korte stukje tekst met een foto te onderstrepen. Hij mocht wel tekst aanleveren maar geen foto! Gerard heeft toen besloten om in zijn tekst naar onze website te verwijzen voor de foto`s. U treft ze hieronder aan.
Stad met een hart    Foto1    Foto2   Foto3    Foto4


19 november: Eens was 21 februari 2007 de datum waarop met de bouw van het Eemplein zou worden gestart. Het ziet er naar uit dat deze datum met tenminste twee jaar wordt overschreden. Verder blijkt dat het aantal parkeerplaatsen van ruim 1.850 plotsklaps is terug gebracht naar 700. De BPA stelde hierover de volgende vragen aan B&W.
lees verder; Vragen Vertraging Eemplein & antwoord B&W


18 november: Vandaag heeft Hans van Wegen ingesproken bij de Provincie Utrecht. De hoofdpunten waren: De Beschikking van de Provincie voldoet totaal niet aan de richtlijnen 97/11 en 2001/42 van de Europese Commissie.
lees verder Pleitnota van Wegen in de Staten van Utrecht.


12 november: Verklaring bij de stemming in de gemeenteraad naar afloop van het debat over de Voorkenniszaak betreffende de grondtransacties Vathorst – West.
lees verder Stemverklaring BPA fractie


12 november: De BPA-fractie constateert dat het ‘Inloopmodel’ als informatie- en consultatieverschijnsel in meerdere gevallen grote onvrede bij bewoners oproept. Bewonersklachten betreffen onder meer het gebrek aan open plenaire discussie over tegenvoorstellen of kritische vragen van bewoners en het totaal ontbreken van schriftelijke verslaglegging. Na enige maanden dan nu eindelijk een antwoord!!!!
lees verder Vragen inloopsessies in Hoogland (antennemast Sportlaan) & antwoorden B&W

12 november: Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het gescheiden ophalen van huisvuil. Een van de te scheiden afvalsoorten betreft oud papier.
lees verder Vragen papiercontainers Laak & antwoorden B&W

04 november: De raad behandeld vanavond de begroting 2009-2012. Aan alle fracties is gevraagd om eventuele vragen op voorhand schriftelijk in te dienen. Hierbij treft u de vragen aan van de BPA fractie, voor hedenavond.
lees verder Begroting 2009-2012 , , Algemene beschouwingen FV

29 oktober: Ruim 2000 huishoudens in de De Laak en De Velden in de wijk Vathorst betrekken hun warmte-energie niet via gaslevering maar via een warmte-krachtcentrale (WKC) van Eneco. Voor deze bewoners blijkt de levering van duurzame energie vooral duurkoop te zijn.
lees verder Vragen Duurzame energie Vathorst & antwoorden B&W

29 oktober: In de pers staan duidelijke berichten dat het Europese hoofdkantoor van Prénatal + een groot warenhuis van Prénatal zich willen gaan vestigen in het bedrijventerrein van Vathorst langs de A-1.
lees verder Vragen detailhandel -Vathorst& antwoorden B&W

26 oktober: Steeds vaker horen en lezen de burgers over een tekort aan Sporthallen in de gemeente Amersfoort. Daarom verbaast het omwonenden van de Ringweg Kruiskamp en de Columbusweg dat het gebouw aan de Beringstraat 5 niet gebruikt wordt/gaat worden als Sporthal.
lees verder Vragen Sporthal Beringstraat & antwoorden B&W

08 oktober: Recent heeft de gemeente Amersfoort een tweede Uri-lift geplaatst, maar nu op de Groenmarkt, direct naast de Windsteeg en vlak achter de Sint Joriskerk.
lees verder Vragen tweede Uri-lift & antwoorden B&W

08 oktober: De BPA fractie heeft gisterenavond onderstaande motie ingediend. Alleen de SP steunde de motie, de rest van de partijen in de raad had geen behoefte aan verder onderzoek op dit dossier. Het is maar dat u het weer!
lees verder Motie Armandobrand

07 oktober: De definitieve inrichting van de boulevard in Vathorst is grotendeels afgerond. Belangrijk onderdeel van deze boulevard is de vrije busbaan tussen twee buitenbanen voor het overige autoverkeer.
lees verder Vragen busverkeer Vathorst & antwoorden B&W

30 september: De BPA heeft vandaag een motie van afkeuring aangekondigd tegen de PvdA wethouder van Sport m.b.t. de totstandkoming van de Sportnota.
lees verder Reactie Amersfoortse sportfederatie
lees verder BPA motie van afkeuring

30 september: De zorg voor goed onderwijs is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Het beschikbaar stellen of faciliteren van goede huisvesting voor onderwijsvoorzieningen behoort tot deze kerntaak. Verkeerd beleid of het beschikbaar stellen van ontoereikende middelen belemmert de ontwikkeling van jonge mensen.
lees verder Vragen Huisvesting Vathorstcollege & antwoorden B&W

30 september: Bijgevoegde motie zal de BPA indienen op 7 oktober in de Amersfoortse gemeenteraad. De BPA is van mening dat de Vathorst inwoners recht hebben op een eigen weekmarkt in hun eigen leefomgeving.
lees verder Motie markt Vathorst

28 september: Los van onze vragen van 20 september 2008 zou de BPA, mede namens GroenLinks, ook graag de volgende vragen in het dossier brand Armando- museum – voor 7 oktober as - door de verantwoordelijk PvdA wethouder de heer J.Hekman beantwoord zien.
lees verder BPA en GL Extra vragen SRO

23 september: Fractielid Ruud Schulten zal heden avond bijgevoegde motie indienen. In de ogen van de BPA fractie is er te veel onduidelijk in subsidiestromen en de effecten/opbrengsten daarvan. Aangezien de rekenkamer nu reeds een onderzoek doet, lijkt het de fractie beter om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
lees verder Motie cultuurnota uitstel behandeling

23 september: Onlangs is de nota ‘Integrale Gebiedsuitwerking Eemland’ gepresenteerd. De nota is uitgebracht door de gemeente Amersfoort, het gewest Eemland en de NV Utrecht.De nota is het resultaat van een aantal ambtelijke werksessies, georganiseerd door de gemeente en het gewest.
lees verder Vragen Ontwikkeling Eemland Vathorst - West & antwoorden B&W

22 september: Een zeer betrouwbare overheid staat voor de Burger Partij Amersfoort ( BPA ) en GroenLinks voorop. En deze betrouwbaarheid geldt uiteraard ook voor de 100 % dochterondernemingen van de gemeente Amersfoort zoals de SRO. De Amersfoortse burger bereikt op het ogenblik alleen maar informatie met daarin de boodschap: “de gemeente Amersfoort is niet te vertrouwen “ en dat wil de BPA en GL zo snel mogelijk doorbreken.
lees verder Vragen integriteit SRO en gemeente

2 september: De BPA kreeg alarmerende berichten over de nieuwbouw van het ziekenhuis aan de Maatweg en het verdwijnen van het hydrotherapiebad. Heel veel chronische patiënten ( reuma, MS, , een speciale Bechterev groep, cardio, etc) die nu gebruikmaken van het hydro-bad op de Sint Elisabeth-locatie en daarvan baat ondervinden, kunnen in de toekomst niet meer voor hun therapie in het hydro-bad terecht. Samen met het CDA stelde we daarom de volgende vragen aan het college.
lees verder Vragen BPA+CDA hydrotherapiebad & antwoorden B&W

05 augustus: Stadgenoot Haveman, woonachtig in het recreatiepark Midland Parc, mag in zijn recreatiewoning blijven wonen. Eerder tekende hij bezwaar aan tegen een aanschrijving van de gemeente die hem het permanent bewonen van zijn recreatiewoning onmogelijk wilde maken. Hij is tot in hoogste instantie door de rechter bij de Raad van State bij zijn bezwaar in het gelijk gesteld. Het proces dat de gemeente doorliep, heeft deze Amersfoortse burger, die niet over de middelen beschikte om dure juridische bijstand in te huren, veel tijd, inspanning en onrust bezorgd
lees verder Vragen Midlandparc & antwoorden B&W


De nieuwsberichten van voorgaande (maanden) (jaren) vindt u onder de knop Archief.Beauty Therapy
Beauty Therapy